หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาษี [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการประปา [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอ/ต่อใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตเรื่องตลาด [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)